• Follow Us On :
Accesion No. Location Title A./An./E./T./C./P. etc. Place of Publications Publisher Date of Publication Total Pages Remark (ISBN etc)
P-0001 Rack15 सुत्तपिटके दीघनिकायो पठमो भागो सीलक्खन्धवग्गपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 227+42  
P-0002 Rack15 सुत्तपिटके दीघनिकायो दुतियो भागो महावग्गपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 263+43  
P-0003 Rack15 सुत्तपिटके दीघनिकायो ततियो भागो पाथिकवग्गपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 252+43  
P-0004 Rack15 दीघनिकाये सुमङ्गलविलासिनी पठमो भागो सीलक्खन्धवग्गट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 299+73  
P-0005 Rack15 दीघनिकाये सुमङ्गलविलासिनी दुतियो भागो महावग्गट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 364+72  
P-0006 Rack15 दीघनिकाये सुमङ्गलविलासिनी ततियो भागो पाथिकवग्गट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 231+64  
P-0007 Rack15 दीघनिकाये लीनत्थप्पकासना पठमो भागो सीलक्खन्धवग्गटीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 360+59  
P-0008 Rack15 दीघनिकाये लीनत्थप्पकासना दुतियो भागो महावग्गटीका (A) Dhammapala Thero Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 330+49  
P-0009 Rack15 दीघनिकाये लीनत्थप्पकासना ततियो भागो पथिकवग्गटीका (A) Dhammapala Thero Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 263+47  
P-0010 Rack15 दीघनिकाये साधुविलासिनी नाम सीलक्खन्धवग्गअभिनवटीका पठमो भाग (A) Ñāṇābhivaṃsadham-masenapati Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 430+46  
P-0011 Rack15 दीघनिकाये साधुविलासिनी नाम सीलक्खन्धवग्गअभिनवटीका दुतियो भाग (A) Ñāṇābhivaṃsadham-masenapati Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 385+41  
P-0012 Rack15 सुत्तपिटके मज्झिमनिकायो पठमो भागो मूलपण्णासपालि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 424+36  
P-0013 Rack15 सुत्तपिटके मज्झिमनिकायो दुतियो भागो मज्झिमपण्णासपालि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 445+49  
P-0014 Rack15 सुत्तपिटके दीघनिकायो ततियो भागो उपरिपण्णासपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 465+18  
P-0015 Rack15 मज्झिमनिकाये पपञ्चसूदनी मूलपण्णास-अट्ठकथा पठमो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 408+26  
P-0016 Rack15 मज्झिमनिकाये पपञ्चसूदनी मूलपण्णास-अट्ठकथा दुतियो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 316+19 81-7414-065-4
P-0017 Rack15 मज्झिमनिकाये पपञ्चसूदनी मज्झिमपण्णास-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 319+48 81-7414-066-2
P-0018 Rack15 मज्झिमनिकाये पपञ्चसूदनी उपरिपण्णास-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 267+34 81-7414-066-9
P-0019 Rack15 मज्झिमनिकाये लीनत्थप्पकासना मूलपण्णास-टीका पठमो भागो (A) Dhammapala Thero Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 351+28 81-7414-069-7
P-0020 Rack15 मज्झिमनिकाये लीनत्थप्पकासना मूलपण्णास-टीका दुतियो भागो (A) Dhammapala Thero Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 351+29  
P-0021 Rack15 मज्झिमनिकाये लीनत्थप्पकासना मज्झिमपण्णास-टीका (A) Dhammapala Thero Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 310+43 81-7414-070-0
P-0022 Rack15 मज्झिमनिकाये लीनत्थप्पकासना उपरिपण्णास-टीका (A) Dhammapala Thero Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 223+30 81-7414-070-0
P-0023 Rack15 सुत्तपिटके संयुत्तनिकायो पठमो भागो (पठमो खन्धो) सगाथावग्गपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 278+30 81-7414-074-3
P-0024 Rack15 सुत्तपिटके संयुत्तनिकायो पठमो भागो (दुतियो खन्धो) निदानवग्गपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 258+14 81-7414-075-1
P-0025 Rack15 सुत्तपिटके संयुत्तनिकायो दुतियो भागो (पठमो खन्धो) खन्धवग्गपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 273+15 81-7414-076-X
P-0026 Rack15 सुत्तपिटके संयुत्तनिकायो दुतियो भागो (दुतियो खन्धो) सळायतनवग्गपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 367+21 81-7414-077-8
P-0027 Rack15 सुत्तपिटके संयुत्तनिकायो ततियो भागो महावग्गपाळि (पठमो खन्धो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 268+24 81-7414-085-9
P-0028 Rack15 सुत्तपिटके संयुत्तनिकायो ततियो भागो महावग्गपाळि (दुतियो खन्धो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 ..537+24 81-7414-086-7
P-0029 Rack15 संयुत्तनिकाये सारत्थप्पकासिनी पठमो भागो सगाथावग्ग-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 310+28 81-7414-079-4
P-0030 Rack15 संयुत्तनिकाये सारत्थप्पकासिनी दुतियो भागो निदानवग्ग-अट्ठकथा खन्धवग्ग-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 319+26 81-7414-080-8
P-0031 Rack15 संयुत्तनिकाये सारत्थप्पकासिनी ततियो भागो सळायतनवग्ग-अट्ठकथा महावग्ग-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 341+28 81-7414-081-6
P-0032 Rack15 संयुत्तनिकाये लीनत्थप्पकासना पठमो भागो सगाथावग्ग-टीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 302+33 81-7414-082-4
P-0033 Rack15 संयुत्तनिकाये लीनत्थप्पकासना दुतियो भागो (पठमो खन्धो) निदानवग्ग-टीका खन्धवग्ग-टीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 255+26 81-7414-083-2
P-0034 Rack15 संयुत्तनिकाये लीनत्थप्पकासना दुतियो भागो (दुतियो खन्धो) सळायतनवग्ग-टीका महावग्ग-टीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1994 253+28 81-7414-084-0
P-0035 Rack15 सुत्तपिटके अङ्गुत्तरनिकायो पठमो भागो (पठमो खन्धो) एकक-दुक-तिकनिपातपापाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 340+22 81-7414-087-5
P-0036 Rack15 सुत्तपिटके अङ्गुत्तरनिकायो पठमो भागो (दुतियो खन्धो) चतुक्कनिपातपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 295+15 81-7414-088-3
P-0037 Rack15 सुत्तपिटके अङ्गुत्तरनिकायो दुतियो भागो (पठमो खन्धो) पञ्चकनिपातपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 263+16 81-7414-089-1
P-0038 Rack15 सुत्तपिटके अङ्गुत्तरनिकायो दुतियो भागो (दुतियो खन्धो) छक्क-सत्तकनिपातपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 278+15 81-7414-090-5
P-0039 Rack15 सुत्तपिटके अङ्गुत्तरनिकायो ततियो भागो (पठमो खन्धो) अट्ठक-नवकनिपातपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 270+18 81-7414-091-3
P-0040 Rack15 सुत्तपिटके अङ्गुत्तरनिकायो ततियो भागो (दुतियो खन्धो) दसक-एकादसकनिपातपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 325+25 81-7414-091-1
P-0041 Rack15 अङ्गुत्तरनिकाये मनोरथपूरणी पठमो भागो एककनिपात-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 404+38 81-7414-093-X
P-0042 Rack15 अङ्गुत्तरनिकाये मनोरथपूरणी दुतियो भागो दुक-तिक-चतुक्कनिपात-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 396+38 81-7414-094-8
P-0043 Rack15 अङ्गुत्तरनिकाये मनोरथपूरणी ततियो भागो पञ्चकनिपातादि-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 356+34 81-7414-095-6
P-0044 Rack15 अङ्गुत्तरनिकाये सारत्थमञ्जूसा पठमो भागो एककनिपात-टीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 270+34 81-7414-096-4
P-0045 Rack15 अङ्गुत्तरनिकाये सारत्थमञ्जूसा दुतियो भागो दुक-तिक-चतुक्कनिपात-टीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 361+33 81-7414-097-2
P-0046 Rack15 अङ्गुत्तरनिकाये सारत्थमञ्जूसा ततियो भागो पञ्चकनिपातादि-टीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 346+32 81-7414-098-0
P-0047 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये खुद्दकपाठपाळि धम्मपदपाळि उदानपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 179+25 81-7414-041-7
P-0048 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये इतिवुत्तकपाळि सुत्तनिपातपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 251+38 81-7414-049-2
P-0049 Rack15 खुद्दकनिकाये परमत्थजोतिका खुद्दकपाठ-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 205+32 81-7414-042-5
P-0050 Rack15 खुद्दकनिकाये धम्मपद-अट्ठकथा पठमो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 399+34 81-7414-043-3
P-0051 Rack15 खुद्दकनिकाये धम्मपद-अट्ठकथा दुतियो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 420+27 81-7414-044-1
P-0052 Rack15 खुद्दकनिकाये परमत्थदीपनी उदान-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 354+42 81-7414-045-X
P-0053 Rack15 खुद्दकनिकाये परमत्थदीपनी इतिवुत्तक-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 324+39 81-7414-046-8
P-0054 Rack15 खुद्दकनिकाये परमत्थजोतिका सुत्तनिपात-अट्ठकथा पठमो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 273+36 81-7414-047-6
P-0055 Rack15 खुद्दकनिकाये परमत्थजोतिका सुत्तनिपात-अट्ठकथा दुतियो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1995 300+38 81-7414-048-4
P-0056 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये विमानवत्थुपाळि पेतवत्थुपाळि थेरगाथापाळि थेरीगाथापाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 354+66 81-7414-039-5
P-0057 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये अपदानपाळि पठमो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 416+72 81-7414-040-9
P-0058 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये अपदानपाळि-२ बुद्धवंशपाळि चरियापिटकपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 407+77 81-7414-100-6
P-0059 Rack15 खुद्दकनिकाये परमत्थदीपनी विमानवत्थु-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 302+45 81-7414-030-1
P-0060 Rack15 खुद्दकनिकाये परमत्थदीपनी पेतवत्थु-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 252+38 81-7414-031-X
P-0061 Rack15 खुद्दकनिकाये परमत्थदीपनी थेरगाथा-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 412+61 81-7414-032-8
P-0062 Rack15 खुद्दकनिकाये परमत्थदीपनी थेरगाथा-अट्ठकथा दुतियो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 459+80 81-7414-033-6
P-0063 Rack15 खुद्दकनिकाये परमत्थदीपनी थेरीगाथा-अट्ठकथा    Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 324+50 81-7414-034-4
P-0064 Rack15 खुद्दकनिकाये विसुद्धजनविलासिनी अपदान-अट्ठकथा पठमो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 322+54 81-7414-035-2
P-0065 Rack15 खुद्दकनिकाये विसुद्धजनविलासिनी अपदान-अट्ठकथा दुतियो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 294+30 81-7414-036-0
P-0066 Rack15 खुद्दकनिकाये मधुरत्थविलासिनी बुद्धवंश-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 346+52 81-7414-037-9
P-0067 Rack15 खुद्दकनिकाये परमत्थदीपनी चरियापिटक-अट्ठकथा    Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 305+37 81-7414-028-7
P-0068 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये जातकपाळि पठमो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 293+64 81-7414-101-4
P-0069 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये जातकपाळि दुतियो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 282+58 81-7414-102-2
P-0070 Rack15 खुद्दकनिकाये जातक-अट्ठकथा पठमो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 487+33 81-7414-103-0
P-0071 Rack15 खुद्दकनिकाये जातक-अट्ठकथा दुतियो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 374+32 81-7414-104-9
P-0072 Rack15 खुद्दकनिकाये जातक-अट्ठकथा ततियो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 478+44 81-7414-105-7
P-0073 Rack15 खुद्दकनिकाये जातक-अट्ठकथा चतुत्थो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 452+51 81-7414-106-5
P-0074 Rack15 खुद्दकनिकाये जातक-अट्ठकथा पञ्चमो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 503+54 81-7414-107-3
P-0075 Rack15 खुद्दकनिकाये जातक-अट्ठकथा छट्ठो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 311+32 81-7414-028-15
P-0076 Rack15 खुद्दकनिकाये जातक-अट्ठकथा सप्तमो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 381+55 81-7414-109-X
P-0077 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये महानिद्देशपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 387+37 81-7414-113-8
P-0078 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये चूळनिद्देशपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 276+30 81-7414-114-6
P-0079 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये पटिसम्भिदामग्गपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 414+34 81-7414-116-2
P-0080 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये नेत्तिप्पकरणपाळि पेटकोपदेसपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 335+44 81-7414-117-0
P-0081 Rack15 सुत्तपिटके खुद्दकनिकाये मिलिन्दपञ्हपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 394+37 81-7414-118-9
P-0082 Rack15 खुद्दकनिकाये महानिद्देश-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 386+40 81-7414-119-7
P-0083 Rack15 खुद्दकनिकाये सद्दम्मप्पज्जोतिका चूळनिद्देस-अट्ठकथा नेत्तिप्पकरण-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 391+46 81-7414-120-0
P-0084 Rack15 खुद्दकनिकाये सद्धम्मप्पकासिनी पटिसम्भिदामग्ग-अट्ठकथा पठमो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 311+40 81-7414-121-9
P-0085 Rack15 खुद्दकनिकाये सद्धम्मप्पकासिनी पटिसम्भिदामग्ग-अट्ठकथा दुतियो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 299+44 81-7414-122-7
P-0086 Rack15 खुद्दकनिकाये नेत्तिप्पकरण-टीका नेत्तिविभाविनी   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 472+40 81-7414-123-5
P-0087 Rack15 विनयपिटके पाराजिकपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 395+35 81-7414-143-X
P-0088 Rack15 विनयपिटके पाचित्तियपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 488+33 81-7414-144-8
P-0089 Rack15 विनयपिटके महावग्गपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 485+54 81-7414-145-6
P-0090 Rack15 विनयपिटके चूळवग्गपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 479+34 81-7414-146-4
P-0091 Rack15 विनयपिटके परिवारपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 417+39 81-7414-147-2
P-0092 Rack15 विनयपिटके पाराजिकाकण्ड-अट्ठकथा पठमो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 316+57 81-7414-117-12
P-0093 Rack15 विनयपिटके पाराजिकाकण्ड-अट्ठकथा दुतियो भागो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 284+40 81-7414-149-9
P-0094 Rack15 विनयपिटके पाचित्तिय-महावग्ग-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 411+80 81-7414-150-2
P-0095 Rack15 विनयपिटके चूळवग्ग-परिवार-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 268+31 81-7414-151-0
P-0096 Rack15 विनयपिटके सारत्थदीपनी-टीका (पठमो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 402+57 81-7414-155-3
P-0097 Rack15 विनयपिटके सारत्थदीपनी-टीका (दुतियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 397+46 81-7414-156-1
P-0098 Rack15 विनयपिटके सारत्थदीपनी-टीका (ततियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 452+46 81-7414-157-X
P-0099 Rack15 विनयपिटके कङ्खावितरणी-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 345+25 81-7414-152-9
P-0100 Rack15 विनयपिटके विनयसङ्ग्रह-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 436+45 81-7414-153-7
P-0101 Rack15 विनयपिटके वजिरबुद्धि-टीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 534+65 81-7414-154-5
P-0102 Rack15 विनयपिटके विमतिविनोदनी-टीका (पठमो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 319+41 81-7414-158-8
P-0103 Rack15 विनयपिटके विमतिविनोदनी-टीका (दुतियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 303+37 81-7414-159-6
P-0104 Rack15 विनयपिटके विनयालङ्कार-टीका (पठमो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 315+50 81-7414-160-X
P-0105 Rack15 विनयपिटके विनयालङ्कार-टीका (दुतियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 323+38 81-7414-161-8
P-0106 Rack15 विनयपिटके कङ्खावितरणी-पुराणटीका कङ्खावितरणी-अभिनवटीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 457+38 81-7414-162-6
P-0107 Rack15 विनयपिटके विनयविनिच्छयो उत्तरविनिच्छयो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 349+82 81-7414-163-4
P-0108 Rack15 विनयपिटके विनयविनिच्छयटीका (पठमो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 435+36 81-7414-164-2
P-0109 Rack15 विनयपिटके विनयविनिच्छयटीका (दुतियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 421+39 81-7414-165-0
P-0110 Rack15 विनयपिटके पाचित्यादियोजना (पठमो खन्धो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 282+31 81-7414-166-9
P-0111 Rack15 विनयपिटके पाचित्यादियोजना (दुतियो खन्धो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 276+29 81-7414-167-7
P-0112 Rack15 विनयपिटके खुद्धसिक्खा-मूलसिक्खा खुद्दसिक्खा-पुराण-अभिनवटीका मूलसिक्खा-टीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 419+51 81-7414-168-5
P-0113 Rack15 अभिधम्मपिटके धम्मसङ्गणीपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 328+22 81-7414-169-3
P-0114 Rack15 अभिधम्मपिटके विभङ्गपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 512+30 81-7414-170-7
P-0115 Rack15 अभिधम्मपिटके धातुकथा-पुग्गलपञ्ञत्तिपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 187+15 81-7414-171-5
P-0116 Rack15 अभिधम्मपिटके कथावत्थुपाळि   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 506+28 81-7414-172-3
P-0117 Rack15 अभिधम्मपिटके यमकपाळि (पठमो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 386+8 81-7414-173-1
P-0118 Rack15 अभिधम्मपिटके यमकपाळि (दुतियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 412+8 81-7414-174-X
P-0119 Rack15 अभिधम्मपिटके यमकपाळि (ततियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 486+8 81-7414-175-8
P-0120 Rack15 अभिधम्मपिटके पट्ठानपाळि (पठमो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 529+15 81-7414-176-6
P-0121 Rack15 अभिधम्मपिटके पट्ठानपाळि (दुतियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 576+16 81-7414-177-4
P-0122 Rack15 अभिधम्मपिटके पट्ठानपाळि (ततियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 744+15 81-7414-178-2
P-0123 Rack15 अभिधम्मपिटके पट्ठानपाळि (चतुत्थो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 788+13 81-7414-179-0
P-0124 Rack15 अभिधम्मपिटके पट्ठानपाळि (पञ्चमो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 498+11 81-7414-180-4
P-0125 Rack15 अभिधम्मपिटके धम्मसङ्गणी-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 444+53 81-7414-181-2
P-0126 Rack15 अभिधम्मपिटके सम्मोहविनोदनी नाम विभङ्ग-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 498+37 81-7414-182-0
P-0127 Rack15 अभिधम्मपिटके पञ्चपकरण-अट्ठकथा   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 494+21 81-7414-183-9
P-0128 Rack15 अभिधम्मपिटके पञ्चपकरण-मूलटीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 258+21 81-7414-184-7
P-0129 Rack15 अभिधम्मपिटके पञ्चपकरण-अनुटीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 322+27 81-7414-185-5
P-0130 Rack15 अभिधम्मपिटके धम्मसङ्गणी-मूलटीका धम्मसङ्गणी-अनुटीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 206+13 81-7414-186-3
P-0131 Rack15 अभिधम्मपिटके विभङ्ग-मूलटीका विभङ्ग-अनुटीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 230+28 81-7414-187-1
P-0132 Rack15 अभिधम्मावतार-नामरूपपरिच्छेदो परमत्थविनिच्छय-सच्चसङ्खेपो   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 645 81-7414-188-X
P-0133 Rack15 अभिधम्मत्थसङ्गहो अभिधम्मत्थविभाविनीटीका   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 241+28 81-7414-189-8
P-0134 Rack15 अभिधम्मावतार-पुराणटीका अभिधम्मावतार-अभिनवटीका (पठमो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 282+34 81-7414-190-1
P-0135 Rack15 अभिधम्मावतार-अभिनवटीका (दुतियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 282+34 81-7414-191-X
P-0136 Rack15 मोहविच्छेदनी (अभिधम्ममातिकापाळि सहिता)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 376+48 81-7414-192-X
P-0137 Rack15 विसुद्धिमग्गो (पठमो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 364+25 81-7414-193-6
P-0138 Rack15 विसुद्धिमग्गो (दुतियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 354+24 81-7414-194-4
P-0139 Rack15 विसुद्धिमग्ग-महाटीका (पठमो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 431+47 81-7414-195-2
P-0140 Rack15 विसुद्धिमग्ग-महाटीका (दुतियो भागो)   Igatpuri Vipassana Vishodhana Vinyasa 1998 504+38 81-7414-196-0
P-0141 Rack9-7 अभिधम्म-मूलटीका (A) Ram Shankar Tripathi Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 1988 424  
P-0142 Rack9-7 धम्मपद-अट्ठकथा पठमो भागो (A) Nathamala Tatiya Nalanda Nava Nalanda Mahavihara 1973 352  
P-0143 Rack9-7 बुद्धघोसाचरियविरचिता परमत्थजोतिका नाम जातकट्ठकथा (E) Laxminarayan Tiwari Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 1992 247  
P-0144 Rack9-7 सुमङ्गलविलासिनी दीघनिकाय-अट्ठकथा पठमो भागो (E) Nathamala Tatiya Nalanda Nava Nalanda Mahavihara 1974 360  
P-0145 Rack9-7 बुद्धघोसाचरियविरचिता परमत्थजोतिका नाम जातकट्ठकथा (E) Laxminarayan Tiwari Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 1992 247  
P-0146 Rack9-7 अनुरुद्धाचरियप्पणीतो अभिधम्मत्थसंगहो (पठमो भागो) (E & T) Revatadhamma & Ram Shankar Tripathi Varanasi Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya 1967 464..  
P-0147 Rack9-7 अनुरुद्धाचरियप्पणीतो अभिधम्मत्थसंगहो (दुतियो भागो) (E & T) Revatadhamma & Ram Shankar Tripathi Varanasi Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya 1967 ..1062+72  
P-0148 Rack9-7 आचरिय-बुद्धदत्त-पणीतो विनयविनिच्छयो (E) Harishankar Shukla Varanasi Pali Academy 1988 405  
P-0149 Rack9-7 उपतिस्सत्थेरेन विरचितो महाबोधिवंसो (E) Komal Chandra Jain Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 2005 99  
P-0150 Rack9-7 महामंगलनामकेन थेरेन विरचितं बुद्धघोसुप्पति (E) Birendra Pandeya Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 2000 39  
P-0151 Rack9-7 धातुवंसो (E) Bimalendra Kumar Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 2006 57  
P-0152 Rack9-7 श्रीमहाथेर-लेदि-सयदाव-विरचितो पट्ठानुद्देसदीपनी (E) Bimalendra Kumar Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 2005 40  
P-0153 Rack9-7 चूल्लधम्मपालाचरियविरचितो सच्चसङ्खेपो (E) Laxminarayan Tiwari Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 2000 56  
P-0154 Rack9-7 श्रीबुद्धरक्षितविरचितो जिनालङ्कारो (E) Pradyumna Dube Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 2005 23  
P-0155 Rack9-7 श्रीसद्दम्मसिरिविरचितं सद्दत्थभेदचिन्तापालि (E) Brajmohan Pandeya Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 2005 30  
P-0156 Rack9-7 दसबोधिसत्तुप्पत्तिकथा (E) Surendra Kumar Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 2005 40  
P-0157 Rack9-7 श्रीकस्सपत्थेरविरचितो अनागतवंसो (E) Ramesh Prasad Varanasi Sampurnanda Sanskrit Visvavidyalaya 2005 14+  
P-0158 Rack9-7 सद्धर्म विशुद्धि रत्नमाला (बर्मेली भाषा)            
P-0159 Rack9-7 सुत्तपिटके मज्झिमनिकायपालि (१. मूलपण्णासकं) [पठमो भागो] (E) Dwarikadas Shastri Varanasi Bauddha Bharati 1989 247...  
P-0160 Rack9-7 सुत्तपिटके मज्झिमनिकायपालि (२. मूलपण्णासकं) [दुतियो भागो] (E) Dwarikadas Shastri Varanasi Bauddha Bharati 1990 ...626...  
P-0161 Rack9-7 सुत्तपिटके मज्झिमनिकायपालि (२. मज्झिमपण्णासकं) [ततियो भागो] (E) Dwarikadas Shastri Varanasi Bauddha Bharati 1991 ...1606...  
P-0162 Rack9-17 सुत्तपिटके मज्झिमनिकायपालि (२. मज्झिमपण्णासकं) [चतुत्थो भागो] (E) Dwarikadas Shastri Varanasi Bauddha Bharati 1991 ..1045..  
P-0163 Rack9-17 सुत्तपिटके मज्झिमनिकायपालि (३. उपरिपण्णासकं) [पञ्चमो भागो] (E) Dwarikadas Shastri Varanasi Bauddha Bharati 1993 ..1366..