• Follow Us On :

Svayambhū Purāṇa

 • Min Bahadur Shakya, Shanta Harsa Bajracharya
 • 11 Sep,2023

Mila mGur 'Bum (Nepali Translation)

 • Mr. Milan Shakya
 • 08 Sep,2023

The Great Compassion

 • Min Bahadur Shakya
 • 01 Sep,2020

Sacred Art of Nepal

 • Min Bahadur Shakya
 • 01 Sep,2013

Iconography of 108 Lokesvaras

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 01 Sep,2011

मिलारेपाको जीवनी

 • मिलन शाक्य
 • 01 Jan,2008

śrī svayambhū mahācaitya

 • Hem Raj Shakya, Min Bahadur Shakya
 • 01 Sep,2004

108 Names of Tara

 • Min Bahadur Shakya
 • 01 Sep,2003

Upāyakauśalya Sūtra

 • Min Bahadur Shakya
 • 01 Sep,2000

Activating the Awakening Mind

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 01 Jan,1999

The Life and Liberation of Padmasambhava

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 01 Jan,1998

Princess Bhrikuti Devi

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 01 Jan,1997

Boudhanath

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 01 Jan,1997

Guna Karandavyuha Sutra

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 01 Jan,1997

Atisa and his Teachings

 • Mr. Milan Shakya
 • 01 Jan,1996

The Iconography of Nepalese Buddhism

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 01 Jan,1994

Arya Manjusri Namasangiti

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 01 Jan,1993

Arya Amoghpasa Hrdaya Sutra

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 01 Jan,1992

Trisanagamana

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 01 Jan,1988

A Short History of Buddhism in Nepal

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 21 Jan,1986

Lalitavistara Sutra

 • Mr. Min Bahadur Shakya
 • 29 Jan,1978

Light of Wisdom

 • A Journal of Sakya Press
 • 11 Sep,2023